Украина

Головна Додаткова інформація Як відкрити диспут на eBay?

Багато бажаючих купити в Америці які-небудь товари не зважуються робити це зі страху бути ошуканими. При покупках на відомому онлайн-аукціоні eBay імовірність обману й шахрайства зведена до мінімуму: у цьому допомагає грамотна система фідбеків і система диспутів. Як відкрити диспут на eBay?

Диспут (case) - це спеціальна процедура eBay, призначена для врегулювання конфліктів, що виникають між продавцями й покупцями. Відкрити диспут можна із приводу неотримання товару, одержання товару, що не відповідає опису лота, неотримання оплати й т.д.

Щоб відкрити диспут покупець або продавець (ініціатор диспуту) повинен у своєму eBay акаунті увійти в eBay Resolution Centre (Центр розв’язання проблемних ситуацій). У цьому центрі ініціатор відкриває диспут щодо проблемного лоту, указуючи причину його відкриття.

Під час диспуту спілкування між сторонами відбувається як на форумі. У процесі спілкування знаходиться рішення проблеми, що влаштовує обидві сторони, після чого диспут закривається.

Якщо спільне рішення так і не було знайдене, диспут переводиться в статус скарги (claim, клейм). У цьому випадку в процес дозволу конфлікту вступає адміністрація eBay і після вивчення ситуації виносить своє рішення.

У результаті диспуту можна одержати повне повернення сплачених за товар коштів, часткове повернення або ж заміну незадовільного товару. Витрати на повернення товару продавцеві лягають, як правило, на покупця, тому у випадках, коли відправлення товару назад при його неналежній якості недоцільне, найчастіше покупцеві виплачується часткове повернення.

Щоб відкрити диспут потрібні достатні підстави. Як правило, перед тим як відкрити диспут, можна поспілкуватися безпосередньо із продавцем через е-mail переписку або особисту переписку на eBay - проблему можна вирішити мирно, з мінімальними витратами часу й нервів. У випадку, якщо це не допомагає, варто відкрити диспут.

Диспут відкривається, якщо товар не отриманий, однак варто врахувати, що строки міжнародної доставки можуть дещо варіюватися. Також при одержанні товару, що не відповідає опису виграного або купленого лота, потрібно ще раз переконатися, що претензії обґрунтовані.

Коли варто відкривати диспут? Відкрити диспут можна не раніше ніж через 3 дні з моменту очікуваної дати доставки або 7 днів з моменту оплати, а також не пізніше, ніж через 45 днів після оплати. У противному випадку у відкритті диспуту буде відмовлено.

Відкрити диспут покупець може з формулюванням «I didn't receive the item» (Я не одержав лот) або «I received an item that doesn't match the seller's description» (Я одержав лот, що не задовольняє опису продавця). У першому випадку продавець може надати покупцеві трекінг номер як доказ відправлення товару, повністю повернути оплату, за згодою покупця вислати лот ще раз.

У випадку, якщо товар не відповідає опису, продавець може повернути покупцеві оплату повністю або частково, а також вислати заміну товару в обмін на повернення товару, купленого покупцем.

Після того як диспут відкритий, продавець повинен відповісти покупцеві протягом 7 днів. Якщо відповідь від продавця протягом цього строку не отримана, то ситуацію розглядає eBay.

Проблемна ситуація повинна бути розв’язана протягом 20 днів, після цього диспут автоматично закривається й відновити його вже неможливо.

Відкрити диспут щодо угоди на eBay можна в аналогічному центрі розв’язання проблем у системі PayPal, якщо оплата здійснювалася через цю систему. Якщо відкрити диспут відразу й в eBay, і в PayPal - то по закінченню одного з них, другий автоматично закривається.

Диспут (case) – это специальная процедура eBay, предназначенная для урегулирования конфликтов, возникающих между продавцами и покупателями. Открыть диспут можно по поводу неполучения товара, получения товара, не соответствующего описанию лота, неполучения оплаты и т.д.

Чтобы открыть диспут покупатель или продавец (инициатор диспута) должен в своем eBay аккаунте войти в eBay Resolution Centre (Центр разрешения проблемных ситуаций). В этом центре инициатор открывает диспут по проблемному лоту, указывая причину его открытия.

Во время диспута общение между сторонами происходит как на форуме. В процессе общения вырабатывается решение проблемы, устраивающее обе стороны, после чего диспут закрывается.

Если совместное решение так и не было выработано, диспут переводится в статус жалобы (claim, клейм). В этом случае в процесс разрешения конфликта вступает администрация eBay и после изучения ситуации выносит свое решение.

В результате диспута можно получить полный возврат уплаченных за товар средств, частичный возврат или же замену неудовлетворительного товара. Расходы на возврат товара продавцу ложатся, как правило, на покупателя, поэтому в случаях, когда отправка товара назад при его ненадлежащем качестве нецелесообразна, чаще всего покупателю выплачивается частичный возврат.

Чтобы открыть диспут нужны достаточные основания. Как правило, перед тем как открыть диспут, можно пообщаться непосредственно с продавцом через е-mail переписку или личную переписку на eBay – проблему можно решить мирно, с минимальными потерями времени и нервов. В случае, если это не помогает, стоит открыть диспут.

Диспут открывается, если товар не получен, однако следует учесть, что сроки международной доставки могут немного варьироваться. Также при получении товара, не соответствующего описанию выигранного или купленного лота, нужно еще раз убедиться, что претензии обоснованы.

Когда следует открывать диспут? Открыть диспут можно не ранее чем через 3 дня с момента ожидаемой даты доставки или 7 дней с момента оплаты, а также не позднее, чем через 45 дней после оплаты. В противном случае в открытии диспута будет отказано.

Открыть диспут покупатель может с формулировкой «I didn't receive the item» (Я не получил лот) или «I received an item that doesn't match the seller's description» (Я получил лот, не удовлетворяющий описанию продавца). В первом случае продавец может предоставить покупателю тракинг номер как доказательство отправки товара, полностью вернуть оплату, с согласия покупателя выслать лот еще раз.

В случае, если товар не соответствует описанию, продавец может вернуть покупателю оплату полностью или частично, а также выслать замену товара в обмен на возврат купленного покупателем.

После того как диспут открыт, продавец должен ответить покупателю в течение 7 дней. Если ответ от продавца в течение этого срока не получен, то сложившуюся ситуацию рассматривает eBay.

Проблемная ситуация должна быть разрешена в течение 20 дней, после этого диспут автоматически закрывается и возобновить его уже невозможно.

Открыть диспут по сделке на eBay можно открыть в аналогичном центре разрешения проблем в системе PayPal, если оплата производилась через эту систему. Если открыть диспут сразу и в eBay, и в PayPal – то по окончанию одного из них, второй автоматически закрывается.